Trình bày

Văn bản nốt nhạc

Bạn đã có giai điệu, đã trình bày thành văn bản nốt nhạc, nhưng muốn nó được trình bày theo chuẩn 3 đúng và được lưu trữ bằng hình ảnh để dễ gửi email.